November 30, 2022

Informatika jegyzet kislexikon

A

 

adapterkártya bõvítõkártya

 

adat Tények, jelek, számok, amelyek még feldolgozást igényelnek.

 

adatátvitel

 

Két vagy több eszköz közötti adatcsere. Az eszközök lehetnek számítógépek, perifériák, programok stb. Az adatátvitel fő jellemzője az adatátviteli sebesség, amely nagy mértékben függ az eszközök közötti kapcsolat, összeköttetés módjától, minőségétől.

adatátviteli sebesség

Az adatátviteli
sebesség két vagy több eszköz közötti  adatátvitel gyorsaságát fejezi ki, az egy másodperc alatt átvitt  bit-ek számával. Mennyisége a bit (kilo-, mega-, stb.)/ secundum (bps). Lsd.
még: Baud
adatbázis (database)

Adatok szervezett
gyûjteménye, amely lehetõvé teszi az adatok tetszõleges szempontok szerinti
rendszerezését és visszakeresését. Az ~oknak három típusa van, a hierarchikus-,
a hálózati- és a relációs ~, amelyek közül az utóbbi a leggyekoribb. Az ~ok
lényege, hogy az adatok mellett a köztük lévõ kapcsolatokat is tárolja, függetlenül
az adatok fizikai elhelyezkedésétõl.
adatbázis-kezelõ

Olyan program,
amely figyelemmel kíséri az adatokban és a köztük lévõ kapcsolatokban bekövetkezett
változásokat, biztosítja az adatok közötti konzisztenciát, illetve azok kezelésének
biztonságát.
adatbázis-kezelõ
rendszer

Olyan programok
összessége, amely lehetõvé teszi a felhasználók számára az adatbázis használatát.
Ezen belül biztosítják például az adatbázishoz való hozzáférést, az adatok
tárolását, az adatok lekérdezését stb.
adatbiztonság  adatvédelem

 

adatbusz Elektronikus
összeköttetés, amely az adatok szállítását végzi a számítógép egyes részei között.

 

adatkommunikáció Adatok közlése és fogadása valamilyen hírközlési csatornán keresztül.

 

adatromlás

 

Hibák megjelenése
az adatokban, pl. az  adatkommunikáció
alkalmával. A számítógépek számos ellenõrzõ  algoritmust használnak e hibák felfedezésére és korrigálására.
adatsûrítés

Az információ
terjedelmét az adott adathordozón csökkentõ eljárás, további tárolókapacitás
felszabadítása érdekében.
adattömörítés

Az adatok
tárolásához szükséges bitek számának csökkentése a kisebb méretû adatállományok
létrehozása érdekében, amit úgy érnek el, hogy a gyakran ismétlõdõ jelsorozatokat
adattömörítõ programokkal rövidebb kódokkal helyettesítik. Attól függõen,
hogy a tömörített jelsorozatból visszaállítható e az eredeti, beszélhetünk
adatvesztéses vagy adatvesztés nélküli tömörítésrõl. Elõbbit például a nagy
felbontású, sok színbõl álló képeknél alkalmazzák, ahol némi adatvesztés nem
feltûnõ, viszont a szövegfájlok tömörítésére az utóbbit kell használni.
adatvédelem

Azon óvintézkedések,
amelyeket véletlen vagy szándékolt adatvesztés, illetve az adatokkal való
visszaélés megakadályozására tesznek. Jellemzõen ilyen eljárások az adatokhoz
való hozzáférési jogosultság ellenõrzése, a többfelhasználós rendszerek mûködésének
naplózása, az adatállományokról biztonsági másolatok ( backup) készítése, illetve az adatállományok számítógépes programok általi
védelme, titkosítása. Az adatvédelemnek sajnos elhanyagolt, de fontos területe
a fizikai (nem szoftveres) védelem is.
akusztikus csatoló

Olyan eszköz,
amely lehetõvé teszi számítógépes ( digitális) adatok továbbítását telefonkagylón keresztül. Az ~ egységen belül
kis hangszóró alakítja át a számítógép kimenõ digitális jeleit analóg hangjelekké, a vevõ oldalán pedig ezeknek a jeleknek a visszaalakítása
történik meg. Az akusztikus csatoló esetében a számítógép nincs fiziaki kapcsolatban
a telefonvonallal, mint a modem esetében.
alaplap (mother
board)

A számítógép
legfontosabb nyomtatott áramköröket tartalmazó kártyája, amely a számítógép
fõ alkotóelemeit, illetve azok csatolási pontjait tatalmazza. A számítógép
teljesítménye növelhetõ az alaplapra csatlakoztatott bõvítõkártyák segítségével.
alfanumerikus adat

Az ábécé betûibõl
és számokból álló adat.
A számítógép az egyes adttípusok között különbséget téve ellenõrizni tudja
az adatbevitelt (pl. bankszámlaszámnál nem engedi meg betû bevitelét).
ALGOL (algorithmic language)

Tudományos
alkalmazásokhoz az 1950-60-as években kifejlesztett általános célú programozási
nyelv, amely leginkább matematikai munkára alkalmas. Ma már nem használják.
algoritmus

Valamely probléma
megoldására bevezetett, véges számú cselekvéssor, amelyet véges számú alkalommal
mechanikusan megismételve a probléma megoldását kapjuk. Az algoritmusoknak
azért van nagy szerepük a számítástechnikában, mivel számítógépes programokkal
kizárólag olyan feladatok oldhatók meg, melyek megoldása felbontható véges
számú lépésre, vagyis algoritmizálható. Az algoritmus Muhammad ibn Musa al-Kvarazmi
arab matematikus nevébõl származik. Az algoritmus vizuális ábrázolásának eszköze
a folyamatábra.
alkalmazói program

A felhasználó
számára közvetlenül hasznos feladatokat végrehajtó program (pl. szövegszerkesztõ
program), ellenben a számítógép mûködését felügyelõ, biztosító rendszerprogramokkal
(pl. meghajtóprogramok).
analóg

A �hasonló�jelentésû
�analogosz� görög szóból származik. Az informatikában olyan jeltípust takar,
amely hasonlít az eredeti jelhez vagy az eredeti információhoz. Technikai
értelemben az olyan jelet nevezzük ~ jelnek, amelynek két szélsõ értéke között
folyamatos átmenet lehetésges.
analóg/digitális
átalakító
(A/D konverter)

Olyan elektronikus
áramkör, amely egy analóg
jelet digitális jellé alakít
át, így azt a számítógépek által is feldolgozhatóvá teszi. Az analóg jelek
digitálissá alakítása mintavételezéssel
történik.
animáció

Rajzolt képek
sorozatának olyan megjelenése, hogy az a nézõben a mozgás látszatát keltse.
Ehhez másodpercenként kb. 15-20 képet kell megjeleníteni. Az animáció jellemzõje
az 1 másodperc alatt megjelenített képek száma ( fps).
anonymous FTP

A távoli számítógépekbe
fájlok elérése ( FTP) érdekében
hálózaton keresztül történõ bejelentkezés névtelenül (anonymous) vagy vendégként
(guest). Ekkor a jelszó
is e két szó valamelyike, esetleg a bejelentkezõ e-mail címe, vagy egyéb más nyilvánosan hozzáférhetõ jelsorozat.
ANSI (American National Standards Institute)

Amerikai szabványügyi
szervezet, mely megszabja többek között a számítástechnika és az elektronika
számos szabványát.
applet HTML alapú, Java programnyelven
megírt, böngészõn belül futtatható
program.

 

aritmetikai
és logikai egység
A központi processzor ( CPU) azon része, amely az alapvetõ számtani és logikai mûveleteket végzi.

 

ASCII (American Standard Code for Information Interchange)

 

Egységesített
kódrendszer, amelyben a különféle karakterekhez (vezérlõkarakterek, betûk, számok, írásjelek) bináris kódokat rendelnek. Összesen 256 darab kód kiosztására van lehetõség.
Ebbõl 0-127-ig tart az ún. alap karakterkészlet (az angol ábécé kis- és nagybetûi,
számjegyek, írásjelek) 128-255 között pedig az ún kiegészítõ karakterkészlet
(ékezetes betûk, az angolban nem létezõ egyéb betûtípusok, vonalrajzoló karakterek).
Néhány ASCII kód: szóköz: 32, 1: 49, ä: 132, {: 123, CR (�kocsi vissza� jelentésû
vezérlõkarakter a nyomtató számára): 13.
assembly programozási
nyelv

Olyan programozási
nyelv, amely közel áll a processzor utasításaihoz, ezért adott assembly nyelven
csak egy bizonyos processzortípushoz lehet programot írni, hiszen az eltérõ
típusú processzoroknak általában eltérõ az utasításkészlete is.
AT-busz

Az IBM AT számítógépek
alaplapján lévõ, a különbözõ bõvítõkártyák csatlakoztatására szolgáló busz. Az AT gépek nagyfokú elterjedése idején kváziszabvánnyá vált busz, amely 16 bites adatátvitelt tesz lehetõvé.
átlagos pozícionálási
idõ

A merevlemez cilinderei közötti
összes lehetséges pozícionálás átlaga, amely rövidebb, mint a maximális pozícionálási idõ. Tipikus értéke: 8-15 ms. Az ~ az olvasás mûvelete
folyamán 1-2 ms-al kisebb, mint az írás esetében, mert olvasás esetén az olvasófejnek nem kell teljesen stabil pályán állnia, azaz nincs szükség fejbeállási idõre.
ATM (Asynchronous Transfer Mode)

Fix hosszúságú
(53 bájtos) csomagokkal
dolgozó, igen nagy sebességû (10 Mbps = 1 Gbps) asszinkron hálózati protokoll. Kép és hang továbbítására is alkalmas. A kiépítés alatt
álló Internet2 hálózat egyik legvalószínûbb technikája. A bankjegykiadó automaták
többsége ezt a protokollt használja.
AVI (Audio/Video Interleaved)

Olyan fájlformátum,
amelyben a kép- és hangadatokat �összefésülve� tárolják. A képet és a hangot
váltakozva, kis adagokban rögzítik a tárolóeszközön, így azokat majdnem egy
idõben, nagyobb idõveszteség nélkül lehet írni és olvasni. Az eljárást a Microsoft
cég fejlesztette ki, segítségével hanggal ellátott mozgóképsorozatokat lehet
lejátszani a Windows alatt, egy kisméretû ablakban (vagy minõségromlással
akár teljes képernyõn) 15 fps sebességgel.  

B

 

backup biztonsági másolat

 

bájt
(byte)

 

Nyolcjegyû
(nyolc bites) bináris számrendszerbeli szám. A számítástechnikában a digitális információ mennyiségi egysége.
BASIC programozási
nyelv
(Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code = kezdõk általános célú programozási nyelve)

Kemény János
és társai által az 1960-as években Amerikában, fõként oktatási célokra kifejlesztett
programozási nyelv, amely egyszerû szintaxisa és a könnyû hibajavítás miatt
a világ egyik legismertebb programnyelvévé vált.
Baud Az adatátvitel sebességének mérésére
használt mennyiség, 1 Baud = 1 bit/secundum (bps).

 

BBS (Bulletin Board System)

 

Üzenetek tárolására
szolgáló központ, amely általában telefonos hálózaton érhetõ el. A ~eket általában
különbözõ témájú részekre (area) osztják fel, ahol üzeneteket, közleményeket,
programokat, dokumentumokat tárolnak. A ~ek tartalmi beállítottsága a fenntartótól
függ. A ~eket általában nonprofit alapon mûködtetik, de vannak fizetõs változatok
is. Közkeletû nevük: elektronikus faliújság.
beágyazás (embedding)

Valamilyen,
például képet vagy hangot tartalmazó állomány elhelyezése egy másik állományban
oly módon, hogy az elõbbi adatai az utóbbiba kerülnek. Ekkor a beágyazott
állomány adatai az eredeti állomány törlése után is elérhetõk lesznek.
benchmark

Teljesítõképesség-vizsgáló
teszt egy hardver vagy szoftver eszköz teljesítményének mérésére. A ~ megmutatja, hogy a számítógép
teljesítménye elegendõ-e valamilyen feladat elvégzéséhez, s így a különbözõ
gépek összehasonlítását is lehetõvé teszik.
betûtípusEgyforma
tervezésû, egyedi stílusjegyeket hordozó betûk összessége.

 

bináris kód

 

A bináris számrendszeren alapuló kód, amelyet adatok és utasítások ábrázolására
használnak. Mivel a bináris számok csak 0 vagy 1 értéket vehetnek fel, ezért
minden olyan eszköz alkalmas az ábrázolásukra, amelynek két különbözõ állapota
(0 és 1, igaz és hamis) létezik. Az informatikában számos kétállapotú eszközt
használnak bináris kódok tárolására és továbbítására; például áramköröket
(vezetnek vagy nem), lemezeket vagy szalagokat (mágnesesek vagy nem), kapcsolókat
(nyitottak vagy zártak), fényvisszaverõ felületeket (van visszaverõdés vagy
nincs). A bináris kód elterjedését egyrészt az magyarázza, hogy a kétállapotú
eszközök gyártása olcsóbb, mint azoké, amelyeknek több, mint két állapota
lehetséges, másrészt pedig a bináris eszközök közötti kommunikáció megbízható,
mivel csak két különbözõ jelet kell felismerni.
bináris számrendszer Kettes alapú számrendszer, melynek minden eleme leírható a 0 és az 1 kombinációjával

 

bit (binary
digit)Az információtárolás elemi egysége, a bájt 1/8-ad része, amelynek értéke 0 vagy 1.

 

bit map bittérkép

 

bittérkép

 

Valamilyen
képszerû információ tárolási módja a számítógépben. Lényege, hogy a képet
pontokra bontják, amelyeknek biteket feleltetnek meg. Egyszínû kép esetén 1 bit = 1pont. (Színes felbontásnál
a színek száma határozza meg az egy ponthoz tartozó bitek számát.) A ~es tárolás
elõnye az egyszerû kezelhetõség, pl. grafikus módban a képernyõn és a nyomtatón
közvetlenül megjeleníthetõ. Hátránya, hogy a kép minõsége az azt létrehozó
eszköz felbontásától függ, ezért a kép csak korlátozottan méretezhetõ, a nagyítás
rontja az élességet, a kicsinyítés pedig torzulással járhat. A ~ formájában
tárolt kép (fájlkiterjesztése .bmp) nagy tárolóterületet igényel.
biztonsági másolat

Fontos adatokat
tároló adathordozók tartalmáról azzal a céllal készített másolat, hogy az
visszatölthetõ legyen abban az esetben, ha az eredeti tárolóhelyen az állomány
károsodna. A ~ként készült fájlok kiterjesztése általában .bak. ~ készítését
sok alkalmazás automatikusan végzi. Igazi biztonságot azok a másolatok jelentenek,
amelyek tárolásának helye fizikalilag is eltér az eredeti állományétól.
böngészõ (browser)

Értelmezõ
és megjelenítõ program a HTML nyelven szerkesztett dokumntumok számára. A ~ben megjeleníthetõk szövegek,
képek, lejátszhatók videoanyagok és hangállományok. Legnépszerûbb ~õk az Internet
Explorer és a Netscape Navigator.
bõvítõkártya

Olyan, az
alaplapra csatlakozó áramköri panel, amely révén a számítógép funkciói bõvíthetõk.
Többségükhöz külön meghajtóprogram
(driver) tartozik.
bps Baud

 

browse böngészõ

 

bug hiba

 

busz Adatátvitelt
biztosító kábelcsomó a számítógép belsejében.

 

byte bájt

 

C

 

C
programozási nyelv
Az 1970-es években kifejlesztett programnyelv, amelynek
népszerûségéhez remek fordítóprogramja is nagy mértékben hozzájárult. Népszerûségét
jelzi, hogy a legtöbb operációs
rendszert és fordítóprogramot ~en írnak meg. A ~ elõször a UNIX operációs rendszer alá készült el. A ~ a legjobban szabávnyosított programnyelv,
amely szintén kedvez széles körû felhasználhatóságának. A ~ továbbfejlesztett
változata 1980-ban készült el, C++ néven

 

cache gyorsítótár

 

CAD (Computer Added Design – számítógéppel támogatott tervezés)Számítógépek
alkalmazása tervrajzok készítésére, tervezésére. A ~ lehetõséget ad a tervek
automaitkus tesztelésére és a háromdimenziós megjelenítésükre. Legelterjetteb
felhasználási területei: építõipar, elektronika, autógyártás.

 

CAL (Computer Assisted Learning – számítógéppel támogatott
tanulás)Az információs társadalmakban egyre elterjedtebb oktatási-tanulási forma,
amelynek lényege, hogy az ismeretek közvetítése és számonkérése számítógép segítségével
történik. A ~ során interaktív módon a tanuló válaszai befolyásolják a program
további menetét.

 

cilinder Azon sávok kombinációja a merevlemezt alkotó összes lemezen, amelyek az író-olvasó fej elmozdítása nélkül
érhetõk el.

CPU (Central Processing Unit – központi feldolgozó egység)

A
számítógépek �lelke�, egy olyan áramköri lapka, amely az adatfeldolgozást
és a vezérlést irányítja.
 

D

 

database adatbázis

 

decimális számrendszer A legáltalánosabban elterjedt, tízes számrendszer, amely 0-9 közötti számokból
épül fel

 

defragmentáció töredezettségmentesítés

 

DNS (Domain Name Server)

 

Azok a szerverek,
amelyek számon tartják az egyes IP címekhez tartozó számítógépneveket, illetve
biztosítják ezek oda-vissza fordítását, mert a gépek csak a numerikus IP címeket
tudják kezelni, az emberek viszont könnyebben megjegyzik a neveket. A DNS
lehet Domain Name System jelentésû is, ebben az értelemben a hálózatba kötött
számítógépek azonosítóinak elosztott adatbázisa.
driver meghajtóprogram

 

 

E

 

elektronikus
banki szolgáltatások

 

A hagyományos
banki szolgáltatások számítógéphálózaton át történõ biztosítása, amelynek
legfõbb szempontja az adatbiztonság és adatvédelem biztosítása.
elektronikus kereskedelem

A hagyományos
kereskedelmi tevékenységek számítógéphálózaton történõ folytatása, mind a
viszonteladók, mind pedig a végfelhasználók felé. Az ~ alapja a hálózaton
keresztül történõ fizetés adatbiztosnsága és az elektronikus
aláírás használata.
elektronikus levél

Digitális formájú,
számtógéphálózatok e-mail
szolgáltatása révén továbbított üzenet. Az ~ két fõ részbõl áll. Az egyik
a fejléc (header), ahol a feladó (From), a címzett (To), az üzenetbõl másolatot
kapó (Cc, Bcc) címe, az üzenethez csatolt állomány (Attachment) fõbb jellemzõi
és a levél címe (Subject) olvasható. Az ~ másik része maga a szöveges üzenet
(body).
e-mail (electronic mail)

Számítógép-hálózatok
szalgáltatása, amely a helyi vagy távoli számítógépeken lévõ postaládákon
keresztül üzenetküldéssel teszi lehetõvé a felhasználók közötti kommunikációt.
Az ~ igen nagy távolságokra is gyors üzenettovábbítást biztosít, a hálózat
állapotától függõen. Az ~ használatát az is igen népszerûvé tette, hogy az elektronikus levélhez csatolva
bármilyen digitális adatállomány
(szöveg, kép, hang, program stb.) továbbítható, hasonló gyorsasággal.
Ethernet

A Xerox-cég
által kifejlesztett helyi hálózati (LAN) technológia, mely 10 Mbps névleges
adatátviteli sebességet biztosít, koaxiális (árnyékolt) kábelen, vagy árnyékolatlan
csavart érpáron. Továbbfejlesztett változataival már 100 Mbps (Fast Ethernet)
és 1-10 Gbps (Gigabit Ethernet) sebességet is el lehet érni, ehhez azonban
már üvegszálas összeköttetés kell. Az Ethernet-hálózatoknak többféle topológiája
ismert (10BASE2, 10BASE5, 10BASE-T, 100BASE-T), amelyek nemcsak az adatátviteli
sebességekben, hanem a kábel maximális hosszában is különböznek egymástól.

F

 

fejbeállási
idõ

 

Az az idõtartam,
amely az olvasófej pozícionálását
követõen annak teljes megállásáig, vibrálásának megszûntéig eltelik. A ~ alatt
az olvasófej írni nem tud, az adatok olvasását viszont meg tudja kezdeni.
folyamatábra

Valamely algoritmus vizuális szemléltetésére szolgáló ábra, amely azt az utat mutatja,
amit egy adat vagy program a rendszeren át megtesz. Az adat-folyamatábra egy
adatot követ nyomon, hogyan alakul az egy komplett adatfeldolgozó rendszerben.
A program-folyamatábra az adat sorsát egy részleges felhasználáson belül követi
nyomon, így sokkal részletesebb mint az elõzõ.
font karakterkészlet

 

fps (frame per second)

 

A mozgóképállományok
lejátszási sebessége, amely azt fejezi ki, hogy egy másodperc alatt hány képkocka
látható. Lsd. még: animáció
freeware

Olyan szabadon
terjeszthetõ programok, melyek szerzõi a szoftverért nem kérnek pénzt. E programoknak
nyilvános a forráskódja, általában azzal a nem titkolt céllal, hogy a program
továbbfejlesztésébe minél többen (természetesen �társadalmi munkában�) bekapcsolódjanak
(pl. Linux) (Vö.: shareware)
frekvencia

Fizikai mennyiség,
amely egy bizonyos történés ismétlõdésének gyakoriságát mutatja. Technikai
értelemben a ~ a rezgések vagy impulzusok másodpercenkénti számának mértéke.
A ~ mértékegysége a hertz (Hz). 1 Hz másodpercenként 1 rezgésnek felel meg.
Az informatikában leginkább a Hz nagyobb mennyiségei (kilohetrtz, megahertz,
gigahertz) szereplnek.

ftp (File Transfer Protocol)

A TCP/IP hálózati protokoll-csomag azon része,
amely az állományoknak az egyes gépek közötti (hibátlan) átmásolását szabályozza.
Unix rendszerekben az e feladatot ellátó program neve. Az Interneten legtöbbször
szoftverek letöltésére (download), illetve a felhasználó és hálózati szolgáltatója
közötti állományküldésre, feltöltésre (upload) (pl. homepage karbantartása)
használatos.
 

 

 

G

 

gateway

 

Olyan gép vagy
szoftver, amely a különbözõ hálózatok között biztosít átjárási lehetõséget,
kaput. Ilyen kapu használatára lehet szükség az eltérõ protokollt használó
hálózatok (pl. X.25 és Internet), illetve eltérõ szolgáltatások (FTPe-mail)
között.
gépi kód

Azon digitális
utasításkészlet, amelyet a CPU közvetlenül, mindenféle fordítás nélkül megért. A CPU-k minden típusa
egyedi ~dal rendelkezik. A magas szintû programnyelvekben írt programokat
fordítóprogramok ültetik át teljesen digitális ~ba.
GIF (Graphics Interchange Format)

A CompuServe
által kifejlesztett, igen népszerû grafikus fájlformátum. Legfeljebb 256 színû
képek tátolására alkalmas. Mivel e formátum használata jogdíjköteles, ezért
fejlesztették ki a PNG formátumot, amelynek használata azonban kevésbé terjedt
el.
gopher (pocok)

A 90-es évek
elején kifejlesztett, kliens/szerver elven mûködõ rendszer, az Interneten
lévõ (elsõsorban szöveges) információforrások egységes, hierarchikus menükön
keresztül történõ eléréséhez. Továbbfejlesztett változata, a gopher+ 1993-ban
jelent meg. Mára a kép és hanganyagok tömeges megjelenése háttérbe szorította,
de szöveges anyagok hozzáférését ma is lehetõvé teszi.
gyorsítótár

Az adatáviteli
sebesség növelését szolgáló adattárolási terület. Ebben a gyors elérésû ideiglenes
tárolóban lévõ adatok felhasználása – mivel az nem igényli a háttértároló
használatát – sokkal gyorsabb.

 

 

H

 

hálózati
protokoll
Az a szabályrendszer, amely elõírja a hálózaton keresztül történõ
adatcsere módját.

 

Hipermédia

 

A hipertexthez hasonló elvek alapján felépülõ, mutatókat (link) tartalmazó multimédia
alkalmazás, ahol a szövegen kívül a képi és akár a hang elemek is szolgálhatnak
ugrópontként.
Hipertext

Olyan (számítógépes)
szöveg, melynek egyes pontjairól mutatók (link) vannak a szöveg más pontjaira,
vagy más szövegekre. A felhasználó e mutatók segítségével tetszõleges sorrendben
haladhat az olvasással.
HTML (Hypertext Markup Language)

A World Wide
Web-hez létrehozott leíró nyelv hipertext és hipermédia
dokumentumok készítéséhez.
http (HyperText Transfer Protocol)

 

A legáltalánosabb
átviteli forma a web-kiszolgáló és a web-böngészõ között, URL-eket használ.
A kapcsolódási pontokat használják a HTML-ben arra, hogy megkeressék és elérjék
a dokumentumokat azokon a kiszolgálókon, amelyek támogatják a HTTP-t. Az URL-ben
“http://…” formátumban használható.
Hz (hertz)
A frekvencia mértékegysége.

 

I

 

IP (Internet Protocol)Egy internet hálózaton az adatcsomagok
összeállításáért és továbbításáért felelõs protokoll.

 

IP
cím

 

Az Internet
hálózathoz kapcsolt gépek egyedi azonosítója. A jelenlegi szabvány (IPv4)
szerint négy, egymástól pontokkal elválasztott decimális számból � melyek
értéke 0 és 255 között lehet � áll.
IPX (Internetwork Packet Exchange)

Novell Netware
hálózatokon használatos adattovábbítási protokoll, amelyet azonban, mivel
nem biztosít megbízható átvitelt, SPX protokollal egészítenek ki.
ISDN (Integrated Services Digital Network)

Internet kommunikációs
szabvány hagyományos telefonvonalakra, amely a hagyományos modemes alkalmazáshoz
képest gyorsabb, 2×64 kbps adatátvitelt biztosít, emellett pedig két csatornán
egyidejûleg történhet analóg jeltovábbítás (beszélgetés) és digitális adattovábbítás.

J

 

JAVA

 

A Sun Microsystems
által kifejlesztett, platformfüggetlen, a C++ nyelven alapuló programozási
nyelv, maelynek segítségével önállóan, illetve a böngészõn belül futtatható alkalmazások készíthetõk vele. Leggyakrabban HTML oldalakba ágyazva használják.
jelismétlõ

Számítógépes
hálózatokba épített olyan eszköz, amelynek feladata, hogy a hosszabb utat
megtett, ezért gyengült jeleket megismételje, vagyis az eredeti jelszintre
erõsítve továbbítsa. A ~ ezen kívül általában javítja is a jel értékét, vagyis
0-vá vagy 1-gyé állítja vissza az esetlegesen torzult jeleket.
jelszó (password)

Karakterek (betûk, számok) titkos kombinációja, az adatvédelem egyik legfontosabb eszköze a számítógépes rendszerekben, amelynek
feladata annak biztosítása, hogy meghatározott adatokhoz csak bizonyos személy(ek)
férhessen(ek) hozzá.
JPEG, JPG (Joint Photographic Experts Group)

Az állóképek
tömörítésére ( adattömörítés)
kifejlesztett eljárás, amely nevét az alkotók csoportjáról kapta. A ~ állományok
24 bites színmélységig képesek grafikák tárolására. Az eljárás lényege, hogy
az adatokat azokon a helyeken redukálják, ahol legkevésbé tûnik fel a hiányuk.
A redukálás mértéke tetszés szerint állítható, de a 24-es faktortól a képek
minõsége láthatóan rosszabbodik. Az eljárás során a képeket 8×8 képpontból
álló blokkokra bontják fel, amely blokkokon belül lévõ képpontok jellemzõit
a bal felsõ sarokban lévõ ponthoz viszonyítva adják meg, amely sokkal kevesebb bájtot igényel, mint az
összes pont önállóként való definiálása. A képek megjelenítése egy kitömörítõ
rutin futtatása után lehetséges. A ~ mozgóképekre kifejlesztett változata
az M-JPEG.
Jukebox

Olyan CD-tartó,
amely több tíz vagy több száz, esetleg néhány ezer CD-bõl áll, ahol az egyes
lemezek elektronikusan (szoftvertámogatással) a meghajtóba helyezhetõk, illetve
onnan kivehetõk. A CD kiválasztása és cseréje a rendszer nagyságától függõen
néhány másodpercet vehet igénybe.

K

 

karakter

 

Egyike a számítógépen
ábrázolható jeleknek. A ~ek betûket, számjegyet, szóközt, írásjeleket és speciális
jeleket tartlamaznak.
karakterkészlet (font)

Olyan karakterek összessége, amelyek egy programban használhatók, illetve amelyeket
a számítógép felismer.
képernyõ monitor

 

képismétlési
frekvencia

 

A monitoron másodpercenként megjelenõ képek számát, vagyis frekvenciáját jelenti. Mértékegysége a Hz. A ~ jelentheti félkép vagy teljes kép megjelenítését. Az Európában használatos
TV rendszerek 50 félképpel, illetve 25 teljes képpel dolgoznak másodpercenként.
A hagyományos film vetítése 24 fps sebességgel történik.
képpont

Képi elem,
adott méretû pont. A fekete-fehér technikában egy, a színesben három (kék,
zöld, piros) pont szükséges egyetlen képpont felépítéséhez.
kliens-szerver
kapcsolat

Hálózati rendszer,
amelyben az adatkezelést elválasztják azoktól a programoktól, amelyek az adatokat
használják. Mindegyik olyan gép szerver, amelyik adatokat tárol, kliens pedig
az, amelyen alkalmazói programok futnak.
kváziszabvány

Kötelezõvé
nem tett, hivatalosan nem rögzített, ám széleskörû elterjedtsége miatt általánosan
elfogadott norma.

L

 

land

 

A CD-lemez
információt hordozó pályájának sík, az olvasó fénynyalábot – elvileg – teljes
intenzitással visszaverõ felülete.
laptop

Hordozható
mikroszámítógép, amely egyetlen egységbõl áll (billentyûzete, monitora, a merevlemez-meghajtó és a pozícionáló eszköz egybe van építve).
A rendelkezésre álló kis hely, az önsúly alacsonyan tartása és az akkumulátorról
való üzemeltetés miatt technikai felépítése számos ponton eltér az asztali
gépekétõl, de teljesítménye semmiben sem marad el azokétól.
laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)

Nagy fókuszáltságú
fénysugár, amely az optikai tárolóegységek mûködésének alapját képezi. A fénysugár
éles fokuszáltsága mikrométeres pontosságot tesz lehetõvé.
LCD (Liquid Crystal Display)

Folyadékkristályos
kijelzõ, amelyet leginkább laptop-ok, digitális órák, zsebszámológépek stb. kijelzõjeként használnak.
Mûködésük alapelve, hogy a folyadékban úszó kristályok áram hatására úgy polarizálódnak,
hogy a fényt vagy átengedik, vagy elnyelik.
levelezési lista

A számítógéphálózat e-mail szolgáltatására épülõ
olyan címjegyzék, amelynek tagjai automatikusan megkapják a lista címére küldött
üzeneteket.

M

 

meghajtóprogramValamely
számítástechnikai eszköz (egér, CD-olvasó, hangkártya) mûködését biztosító program.

 

merevlemez

 

Nagy kapacitású,
kényelmesen kezelhetõ, biztonságos háttértároló, amelyet gyárilag építenek
be a számítógépekbe.
M-JPEG (Motion-JPEG)

A JPEG tömörítõ eljárásnak mozgóképekre kifejlesztett változata, amelynek lényege,
hogy a képsor minden elemét külön-külön tömörítik JPEG eljárással.
modem (modulátor/demodulátor)

Olyan eszköz,
amely képes a digitális jelet (pl. emberi hang) az számítógép által kezelhetõ
és a számítógépes hálózaton át közvetíthetõ digitális jellé átalakítani, illetve
a digitális jelet analóg jellé visszaalakítani.
monitor (képernyõ)

A számítógépek
legfontosabb kimeneti perifériája, amelyen a számítógép kiírja a felhasználó
által szükésges információkat, adatokat. A legelterjedtebbek a katódsugárcsövet
használó ~ok. A hordozható számítógépekben azonban nem ilyet, hanem például LCD ~t használnak.
mother board alaplap

 

mount

 

Egy másik gépen
lévõ file-rendszer, akár egy teljes háttértároló hozzárendelése saját gépünkhöz,
egy új, virtuális meghajtóként, amelynek révén �távoli� file-ok manipulálása
válik lehetõvé, FTP nélkül. Ez a viszony megvalósítható két PC közvetlen kábelkapcsolata
révén is.

N

 

NFS (Network File System)

 

A Sun Microsystems
által kifejlesztett protokoll, távoli gépeken, különbözõ típusú adattárolókon
lévõ file-ok elérésére és egyszerû manipulálására a hálózaton át. Az Internet
egyik szabványává vált. Segítségével úgy dolgozhatunk távoli gépeken lévõ
file-okkal, mintha azok a saját gépünkön lennének.
node

Csomópont,
elágazás, kapcsolódási pont. Több értelemben is használható, jelentheti a hipertext szöveg azon pontját,
ahova más dokumentum vagy dokumentumrész kapcsolódik, de lehet a számítógépes
hálózat csomópontja, illetve maga az ott található számítógép is.
null-modem

Egy speciális
kábel, amelynek segítségével két számítógép – általában párhuzamos portjukon
keresztül – közvetlenül összeköthetõ, s így adatok továbbítására van lehetõség.

O

 

OCR (Optical Character Recognition)

 

Optikai karakterfelismerés.
Az a folymat, amelynek során a számítógép a beszkennelt szöveg karaktereit a saját tárolt karaktereivel való összehasonlítás nyomán azonosítja,
és ezek alapján digitális
szövegfájlt hoz létre. A felismerés sikerességét sokminden ronthatja, például
a papíron lévõ piszok, elkenõdött festék, a betûk nem elég határozott kontúrjai,
vagy a betûvonalak zárásának hiányosságai. A modern ~ programok viszont �taníthatók�,
vagyis a rosszul felismert karakterek mechanikus azonosítása, felismertetése
után a prgram már automatikusan képes felismerni – a hasonló hibájú – karaktereket.
offline

A távoli számítógéptõl
lekért adatok, információk helyi használata, amelyhez már nem is szükséges
a két gép közötti kapcsolat.
online Interaktív
és egyidejû kapcsolattartási mód hálózaton keresztül távoli számítógépekkel.

 

olvasófej

 

Az adattárolók
felhasználásához szükséges érzékeny mûszer, amely az adathordozó lévõ adatokat
leolvassa, illetve az adathordozóra adtokat ír. Technikai kialakítása az adathordozó
függvénye.
operációs rendszer (Operating System – OS)

Olyan program,
amely ellenõrzi a számítógép alapvetõ mûveleteit, a perifériális egységeket,
az adatszerkezeteket, lehetõvé teszi a felhasználóval (operátor) történõ kapcsolattartást,
és programokat futtat. Kezdetben az egyes számítógép-típusokhoz külön ~eket
írtak, de vannak elfogadott szabványok is (MS-DOS, UNIX), amelyek gyakorlatilag
minden – arra fizikailag alkalmas – gépen futtathatók.

P

 

parancsértelmezõ (shell)

 

Olyan programok,
amelyek alapvetõ feladata az operációs rendszer és a felhasználó közötti kommunikáció
megvalósítása: beolvassa és értelmezi a felhasználó által beírt parancsokat,
programokat indít, fájlmûveleteket végez stb. A ~ programok tartozhatnak az
operációs rendszerhez, vagy lehetnek külsõ programként futtatott segédprogramok
is.
Pascal programozási
nyelv

A ~-et 1971-ben
fejlesztették ki Svájcban, és a híres matemetikusról, Blaise Pascalról nevezték
el. Elsõsorban oktatási célra készült, ezért nagy elõnye, hogy kis számítógépeken
is könnyen írható hozzá fordítóprogram.
password jelszó

 

PCD (Photo CD)

 

A Kodak cég
által képek digitális tárolására
kifejlesztett eszköz, amelyen 20×36 mm-es képekbõl 100 db rögzíthetõ, egy-egy
kép akár 6 különbözõ felbontási fokozatban.
pit

A CD-ROM felületének
azon 0,11 mikron mély, 0,5 mikron széles, 0,833-3,056 mikron hosszú pontjai
�gödröcskéi�, amelyekrõl a lézerfény nem verõdik vissza, s így a land-ekkel együtt alkalmas bináris jelsorozatok létrehozására.
POP3 (Post Office Protocol)

Internetes
levelezõ protokoll, amelynek segítségével a saját gépünkön futó kliens program
segítségével kezelhetjük a távoli szerveren lévõ e-mail postafiókunkat, letölthetjük
a beérkezett üzeneteket, vagy levelet küldhetünk. Mo.-on a POP3 változat az
elterjedt, de fejlettebb nála, csak kevésbé ismert az IMAP (Interactiv Mail
Access Protocol)

R

 

repeater jelismétlõ

 

router útválasztó

 

S

 

shareware

 

Szabad terjesztésû
szoftver, amelynek szerzõje tartós vagy nem magán célú használat esetén költségtérítést
vár el. Sokszor célja e programoknak, hogy a �többet tudó�, üzletben megvásárolható
változathoz kedvet csináljon. A program regisztráltatása � amely általában
már Interneten is megoldható �, illetve az általában nem túl magas regisztrálási
díj ellenében gyakran megkapjuk a korlátlan ideig használható, �nagyobb tudású�
változatot is.
SMTP (Simple Mail Tranfer Protocol)

Internetes
protokoll elektronikus levelezéshez, amely csak 7 bites ASCII kódokból álló
szövegek átvitelére volt alkalmas, ezért utólag kiegészítették ékezetes szövegek
és bináris állományok átvitelére is alkalmas eljárásokkal.    

T

 

TCP (Transmission Control Protocol)

 

Az Internet
hálózaton az adatcsomagok hibamentes átviteléért és eredeti sorrendbe történõ
visszaállításáért felelõs protokoll.
telnet

Folyamatos,
interaktív terminálkapcsolatot lehetõvé tévõ protokoll két gép között TCP/IP
hálózatokon, illetve az erre szolgáló UNIX program neve. A telnet kapcsolat
során úgy használjuk a távoli gépet, mintha az elõtt ülnénk. Tipikus alkalmazási
esetei: adatbázisokban való keresés, e-mail postafiók kezelése a szerveren.
token ring

Kisebb helyi
hálózatokon használt, 4 Mbps vagy 16 Mbps sebességet biztosító adatátviteli
protokoll, amelynek használata során az egyes gépeknek mindig meg kell várnuk,
hogy a hálózatban keringõ jel (token) hozzájuk kerüljön és csak ekkor küldhetnek
el adatcsomagot.
töredezettségmentesítés (defragmentáció)

A merevlemezen
lévõ adatok átrendezésének folyamata, amelynek célja, hogy az egyes fájlokat ne sok kis darabban (töredezetten) tárolják. A ~ révén csökken az
elérési idõ, hiszen az összetartozó adatsorokat nem a lemez különbözõ pontjairól
kell összeszedegetni. ~re fõként a FAT fájlrendszert használó rendszerek (MS-DOS,
a Windows összes típusa az NT kivételével) esetében van gyakran szükség.

U

 

UDP (User Datagram Protocol)

 

Néhány internetes
alkalmazásnál a TCP helyett használt, annál egyszerûbb adatátviteli protokoll,
mert itt nem történik meg az adatcsomagok hibátlan átvitelének ellenõrzése,
hanem ha a fogadó gép bizonyos idõn belül nem igazolja vissza a vételt, akkor
a küldõ gép automatikusan ismét elküldi az üzenetet.
UTP (Unshilded Twisted Pair) Árnyékolatlan csavart érpárból álló vezeték, telefonhálózatok
és egyes LAN-ok esetében használják.

 

útválasztó (router)

 

A hálózatok,
illetve hálózati csomópontok közötti forgalmat irányító, az adatcsomagok útvonalát
kiválasztó eszköz. Fizikailag eltérõ kommunikációs csatornát, de azonos protokollt
használó hálózatokat is összeköthet.

V,
W

 

VGA (Video Graphics Array)

 

Az IBM PC és
a vele kompatibilis számítógépek színes kijelzõs rendszere. 640×480-as felbontás
mellett maximálisan 256 színt tud megjeleníteni.
videokártya

A számítógép monitorának kezelését végzõ
részegység. A ~-áknak két alapvetõ üzemmódja van, az alfanumerikus és a grafikus.
Alfanumerikus üzemmódban a képernyõn csak olyan betûk, jelek jelenthetõk meg,
amelyeket a karakterek pontjait
tároló karaktergenerátor tartalmaz. Ekkor a megjeleníthetõ sorok és az egy
sorba írható betûk számával jellemzik az üzemmódot, pl. 80×25-ös = 25 sorban
soronként 80 karakter jeleníthetõ meg. Grafikus üzemmódban a képernyõ minden
képpontja külön kezelhetõ. Ebben a módban a vízszintesen és függõlegesen megjeleníthetõ
pontok számával adják meg a felbontást, pl. 640×480 = 640 db, egyenként 480
pontból álló sor. Az alfanumerikus mód kisebb memóriát igényel, ennek ellenére
ma már korlátai miatt alig használják.
videomemória

A  monitoron megjelenõ információ tárolóhelye, amelynek tartalmát a  videokártya központi vezérlõ áramköre 50-70-szer olvassa ki és jeleníti meg a képernyõn. A ~ jelentõsége a nagy grafikus teljesítményt igénylõ programok (tervezõprogramok, játékprogramok) használata révén nõtt meg, ma márnem ritka a 64 MB-os ~ sem. WYSIWYG (what you see is what you get)

Azt kapod,
amit látsz, jelenti a számítógépek használata során mára általánosan elterjedt
szerkesztési alapelvet, amely szerint bármilyen típusú dokumentum  monitoron látható formátuma megegyezik azzal a formátummal, amelyen felhasználásra
(nyomtatás, böngészõbe töltés stb.) kerül.
WWW (World Wide Web)

Világméretû,  hipertext-hipermédia alapon
felépülõ, kliens-szerver elv szerint mûködõ hálózati információs rendszer,
amelyet közkeletûen �Web� vagy �Net� néven, magyarul Hálóként is említenek.
A ~ nem azonos az Internettel, annak csak egyik felhasználási formája.